standard-title Začínáme

Začínáme

Jak začít s chovem Malawi cichlid.

 

Při výběru ryb do společného akvária, bychom měli brát v úvahu některé důležité faktory, abychom dosáhli rovnováhy a stability v akváriu. Ne všechny cichlidy ( Malawi ) můžeme chovat dohromady. Velmi často vidíme přeplněná akvária a nesprávné kombinace rybích druhů. Ryby se v těchto nádržích necítí spokojeně a mohou mezi sebou vyvíjet agresi. Tento nepříznivý vliv se může odrazit v barevnosti ryb, kdy mohou být ryby ve stresu a tím postrádají své krásné zářivé barvy. Ryby se také častěji ukrývají a mají větší sklony k nemocem. Bohužel tento jev vidíme velmi často nejen u lidí, kteří začínají s chovem cichlid z jezera Malawi.

Chceme-li mít úspěšný chov těchto krásných ryb, je potřeba si uvědomit, že cichlidy jsou ryby s charakterem. Každý druh má své specifické chování a každý druh je odlišné povahy. To jsou fakta, která bychom měli brát vždy v úvahu.

Dalším důležitým bodem, který je potřeba vzít v úvahu při nákupu těchto ryb je to, zda budeme chovat ryby VŠEŽRAVÉ – HMYZOŽRAVÉ / MASOŽRAVÉ – BÝLOŽRAVÉ. Některé druhy jako Labidochromis caeruelus patří do skupiny hmyzožravých (insectivorous) tedy i masožravých cichlid. Podle toho by ryby měly vždy dostat vhodnou potravu. Před výběrem a nákupem ryb je dobré utvořit si seznam ryb, které by jste chtěli chovat a napsat si k jednotlivým druhům jejich potravní nároky a svou oblíbenou rybu přiřadit k patřičnému sloupci podle potravní specifikace. Je pochopitelné, že býložravé ryby nebudou zdravé z převážně živočišné bílkovinové potravy a naopak masožravé nebudou zdravé, pokud jim budeme podávat jen rostlinnou potravu. Na základě těchto důležitých informací můžeme začít s výběrem ryb do společné nádrže. Mnohé mbuny a a některé cichlidy rodu haplochromis jsou býložravé, ale obecně platí, že většina cichlidy rodu haplochromis jsou masožravci, nebo všežravci.

 

Malawi cichlidy :

Obecně platí, že ryby se chovají v poměru 1 samec a více samic 2 – 3 a víc. U mnoha druhů je možný i poměr 1:1. 

 

Příklad :  

U cichlidy Melanochromis auratus je ideální poměr 1 samec a 3 až 5 samic, neboť pozornost agresivního samce je rozdělena na více samic. Tím jsou samice více v klidu, zvlášťe když se samec chce třít a samice nemá zájem . Tato samice může uprchnout a samec se zaměří na jinou. Není nic horšího, než se dívat na to, když je jedna samice neustále pronásledována samcem, zatím co ona není připravena pro reprodukci. Toto pronásledování může vést až k smrti samice. Tento druh je ideální chovat ve větší skupině. 

Mezi další patří Chindongo demasoni Pombo Rock. Tato ohrožená cichlida v jezeře nevykazuje vnitrodruhovou agresivitu, ale v akváriu je velmi agresivní. Z tohoto důvodu je ideální chovat větší skupinu čítající 20 a víc jedinců, aby se agrese samců potlačila. 

Mnoho klidnějších druhů malawi cichlid může být chováno ve skupinách, kde budou ideálně umístěni minimálně tři samci. Pokud by byli ve skupině jen dva, je velmi pravděpodobné, že ten dominantnější bude toho méně dominantního stále pronásledovat a může to vést až k smrti slabšího samce. Do menších nádrží doporučuji skupinu s jedním samcem a více samic. 

 

Výběr cichlid dle charakteru chování :

Dalším důležitým bodem, který by neměl být přehlížen je chování, charakter ryb. Obecně lze říci, že každý druh má své specifické chování. Mbuny jsou obecně považovány za výbušnější druh zatím co cichlidy rodu haplochromis jsou považovány za klidnější. Příklad : Aulonocara, Lethrinops, Tramitichromis … jsou obecně klidnější cichlidy . Zapište do seznamu k vašim vybraným rybám znaky chování daných ryb a porovnejte s vaší oblíbenou rybou v seznamu. Všimněte si, že malawi cichlidy jsou příliš podobné! Je nutné sestavit populaci ryb tak, aby samci a samice daných druhů neměli příliš mnoho podobností. U samců to může vést k boji a následně až k smrti, neboť se mohou navzájem vidět jako konkurenti. Pokud jsou i samice podobného zbarvení je velká pravděpodobnost, že dojde ke křížení druhů. Z toho vyplývá, že obě situace jsou nežádoucí.

Utaka

Utaka je původní název pro zooplanktonem se krmící haplochromisy (Copadichromis, Mchenga, Nyassachromis). Jedná se pravděpodobně o nejvýznamější a nejúspěšnější skupinu cichlid v jezeře. Potravu zjískávají ve volném vodním sloupci (zooplankton, plankton). Je to velká výhoda oproti všem ostatním cichlidám. Má to ale značnou nevýhodu, neboť jsou tyto cichlidy ve volné vodě mnohem zranitelnější vůči predátorům. V období rozmnožování se hromadně samci i samice přemisťují na krátké období k pobřeží, aby se zde rozmnožovali. Zooplanktonu není v jezeře vždy dostatek a tak se obrovská hejna utaka cichlid přemisťují na místa, kde je stálý přísun čerstvého planktonu. Místní rybáři takovému místu říkají (chirundu nebo virunda). Charakteristikou pro takové místa jsou skály nebo útesy na písečném dně. Tyto horniny způsobují zvýšené proudění vody a víry. Právě zde lze nalézt obrovské množství planktonu. 

 

Výměna vody : 

Jednou za 7 až 10 dní 50 až 80 % objemu nádrže. 

 

Akvárium :

Akvárium pro chov cichlid z jezera Malawi by NIKDY nemělo být menší než 120x50x50 cm, čistý objem 300 litrů (vhodné jako jednodruhovka popřípadě dvě skupiny menších druhů). Optimální je šíře od 50 centimetrů a délka od 150 centimetrů.

 

Uspořádání akvária :

Vemte seznam a k vybraným druhům ryb přiřaďte prostředí ve kterém dané druhy žijí. Po porovnání odstraňte ryby, které se příliš odchylují prostředím výskytu ve volné přírodě. Pro Mbuny a některé Utaka cichlidy je vhodné skalnaté prostředí v akváriu. Většina druhů Utaka preferují otevřený plavecký prostor, ale mnohé využívají i úkryty.

Zóny v jezeře Malawi : 

Skalnatá zóna

Přechodová zóna

Pícečná zóna

Zelená zóna – oblast porostlá rostlinou Vallisneria, rákosí, Ceratophyllum a jinými.

Otevřená voda 

Zátoky

 

Písek :

Písek o zrnitosti 0,8 až 1,2 se hojně vyskytuje v jezeře Malawi a mnoho druhů cichlid tento písek využívá ke svým potřebám. Některé druhy cichlid filtrují písek za účelem hledání potravy např. (Lethrinops, Aulonocara, Cyrtocora, Taeniolethrinops, Protomelas annectens, Mchenga….). Dále si v písku dominantní samci budují třecí misky různých tvarů a velikostí, kde se třou se samicemi. Mnohé mbuny a cichlidy rodu Haplochromis žijí ve skalnatém prostředí, kde písek téměř nenajdete. Naopak cichlidy rodu Aulonocara, Lethrinops, Placidochromis, Cyrtocora …. preferují písečné dno. 

Do akvária doporučuji malou vrstvu říčního písku a to proto, aby nedocházelo k zahnívání rybích výkalů a zapadlé potravy, což by vedlo k negativním změnám chemismu vody. Pokud tedy zvolíte písečné dno u Mbun tak jako optimální výšku písečného dna vidím 1 až 1,5 cm. 

  

Parametry vody v jezeře Malawi :

Mnoho lidí se mylně domnívá, že voda v jezeře je tvrdá. Tvrdost vody je dána množstvím minerálních látek a stopových prvků v ní obsažených. Přesto že voda v jezeře Malawi má nízký obsah minerálních látek, je voda měkká, ale s vysokým pH ( potenciál vodíku ).

 

Hodnoty vody v jezeře Malawi :

Vodivost: 210 – 220μS

Kationty: 2,45meq/L

Anionty: 2,5 – 2,59meq/L

Na (Sodík): 21mg/l

K (Draslík): 6,4mg/l

Celková tvrdost (CaCO3): 60,58 – 85,60mg/l

Celkem Ca (Uhličitan vápenatý CaCO3): 41 – 49mg/l

Ca (Vápník): 16,4 – 19,8mg/l

Celková Mg (uhličitan hořečnatý MgCO3): od 19,58 – 36,6mg/l

Mg (Hořčík): 7/4-8/08 mg/l

zásaditosti (CaCO3): 118 – 129mg/l

zásaditosti HC03 (hydrogenuhličitan) + CaCO3 (uhličitan vápenatý):  71,98 – 78,69 

HC03 (hydrogenuhličitan) + CaCO3 (uhličitan vápenatý): 2,36 – 2,58meq/l

GH (celková tvrdost): 4

dkH (karbonátová tvrdost): 5

Cl (chlorid): 3,57 – 4,3 mg/l

S04 (sulfát): 5,5 mg/l

SiO2 (Oxid křemičitý): 1,1 – 4,0mg/l

NO 3 – N (dusičnan): 0μg/l

PO4 – P (fosfor): 27 – 30ug/l

celkem P (fosfáty): 0μg/l

pH 7,8 až 8,5

 

Některé hodnoty jsou uvedeny v obou mmol/l a mg/l

Tvrdost měřená v německých stupních tvrdosti dGH, může být charakterizována následující stupnicí:

0-4 velmi měkké

4-8 měkká

8-12 středně tvrdá

12-18 tvrdá

18-30 velmi tvrdá

pH ( potenciál vodíku )  je výrazem kyselosti vody. pH = 7 odpovídá neutrální poloze. Pokud je pH vyšší než 7, voda je alkalická – méně než 7 je kyselá. Zvyšování tvrdosti je možné přidáním některých sloučenin, které uvolňují kationty Ca2+ a Mg2+.

Jsou to : různé minerály – jednoduše vložíme do akvária kus vápence nebo dolomitu (stejně tak poslouží různé ulity, škeble nebo drcený korál (coralit) do filtrace, který tvoří z velké části CaCO3), ale je nutné počítat s tím, že čím vyšší pH, tím hůře se vápenec bude rozpouštět. Vždy je třeba vzít do úvahy, že kromě kationtů (=tvrdosti) se voda obohacuje i o anionty, které mohou různým způsobem ovlivňovat alkalitu, pH a další vlastnosti vody – podle tohoto kritéria pak vybíráme, jakou látku použít. Při zvyšování tvrdosti samozřejmě zvyšujeme i vodivost, resp. celkovou mineralizaci vody.

Voda v akváriu :

Vhodné pH pro cichlidy z jezera Malwi je 7,5 až 8,5. Ideální teplota vody v akváriu je 25 – 26 stupňů. 

 

Informace o parametrech vody v jezeře Malawi jsou přeloženy od © Dansk Malawi import

Text a překlad textu © Tomáš Vrzal

Top